vyhledat

Obchodní podmínky

 
Všeobecné obchodní podmínky
 
společnosti SATOS Prostějov a.s., IČO: 41503589, se sídlem Vrahovická 4609, 796 01 Prostějov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 6812 (dále také „prodávající“), vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „OZ“)
 
 
1. Působnost:
 
Všeobecné obchodní podmínky společnosti SATOS Prostějov a.s. (dále také „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícími, kteří jsou podnikateli.
 
2. Nákup zboží v internetovém obchodě:
 
2.1. Osoby oprávněné k nákupu zboží v internetovém obchodě prodávajícího:
 
Prodávající umožňuje koupi zboží ve svém internetovém obchodě pouze kupujícím, kteří jsou podnikateli.
 
2.2. Zveřejnění zboží v internetovém obchodě:
 
Zveřejnění zboží v internetovém obchodě má informativní povahu, není nabídkou kupujícímu na uzavření kupní smlouvy, a nezakládá prodávajícímu povinnost k uzavření kupní smlouvy na dodávku zveřejněného zboží.
 
2.3. Postup při nákupu zboží v internetovém obchodě:
 
Kupující se zaregistruje v internetovém obchodě a provádí objednání zboží takto:
 
a) kupující se přihlásí v internetovém obchodě pod svým zaregistrovaným přihlašovacím emailem a heslem;
 
b) kupující vyplní povinné údaje:
 
- kupující vloží objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu stiskem tlačítka „Přidat do košíku“;
- kupující stiskem tlačítka vyplní místo dodání zboží;
- kupující stiskem tlačítka vyplní způsob dodání zboží;
- kupující potvrdí souhlas s Obchodními podmínkami.
 
c) kupující odešle prodávajícímu vyplněnou objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“; kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ potvrzuje kupující prodávajícímu svoji objednávku a souhlas s těmito Obchodními podmínkami vztahujícími se na internetový obchod.
 
d) Po odeslání objednávky prodávajícímu zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v uživatelském účtu internetového obchodu, kde kupující provedl registraci, potvrzení o doručení objednávky. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy
 
e) Objednávka odeslaná kupujícím prodávajícímu je považována prodávajícím za závaznou.
 
f) Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dle volby prodávajícího potvrzením objednávky odeslaným prodávajícím kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v uživatelském účtu internetového obchodu, v němž provedl kupující registraci, a/nebo až dodáním objednaného zboží.
 
2.4. Cena zboží a náklady spojené s dodáním zboží do místa plnění:
 
Cena zboží je platná po dobu, po kterou je zobrazována v internetovém obchodě, a je bez daně z přidané hodnoty, která se k ceně zboží připočítává.
 
Při koupi zboží v hodnotě do 3.000,- Kč bez DPH se cena zboží uvedená v internetovém obchodě zvyšuje o 10 %.
 
Při koupi zboží nikoliv v celém balení se cena zboží uvedená v internetovém obchodě vzhledem k nákladům na rozdělání balení zvyšuje o 10 %.
 
 
Vedle ceny zboží hradí kupující náklady spojené s dodáním zboží do místa plnění (dále také „cena přepravy“), pokud v objednávce není uvedeno jinak.
 
Prodávající zboží zasílá do místa plnění přepravní službou (PPL, GEIS nebo další).
 
Cena přepravy zboží v rámci České republiky se řídí Ceníkem přepravy zboží uvedeným na internetových stránkách prodávajícího na adrese https://www.satos.cz/cenik-dopravy, a je bez daně z přidané hodnoty, která se k ceně přepravy zboží připočítává. Cena přepravy zboží mimo území České republiky je stanovena individuálně dle aktuálního platného ceníku přepravce - dle skutečné hmotnosti a vzdálenosti od místa nakládky (region zóny nakládky je Prostějov).
 
Cena zboží a cena přepravy (společně v tomto článku 2. VOP dále také jen „Cena“) jsou splatné na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím, a to nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu vystaveno. Pokud není mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak, je splatnost faktury 14 dnů od data vystavení faktury.
 
Kupující je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu (faktuře).
 
Kupující uděluje prodávajícímu souhlas k zasílání daňových dokladů v elektronické podobě elektronickou cestou ve smyslu příslušných ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty .
 
V případě prodlení kupujícího s úhradou Ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
 
 
2.5. Vrácení zboží:
 
Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží nevykazující podstatné vady a poté umožní kupujícímu odstoupit od smlouvy a dodané zboží v původním obalu bez známek opotřebení či poškození vrátit, kupující:
 
(i) uvede v odstoupení od smlouvy datum nákupu zboží, číslo smlouvy/faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží;
 
(ii) zboží vrátí prodávajícímu (ne na dobírku) na náklady kupujícího kompletní v původním obalu, vrácené zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození;
 
(iii) uhradí prodávajícímu náklady v paušálně dohodnuté výši rovnající se 10 % z ceny vráceného zboží, nejméně však 500,- Kč bez daně z přidané hodnoty, vzniklé prodejem a dodáním zboží kupujícímu na smlouvu zrušenou odstoupením, a následnou manipulací s vráceným zbožím (dále také v tomto odstavci 2.5. „paušální náklady“)
 
(iv) Pokud kupující vrátí prodávajícímu zboží vykazující známky opotřebení či poškození, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny, za kterou jej kupující od prodávajícího nakoupil (dále také v tomto odstavci 2.5. „smluvní pokuta“); nárok na úhradu paušálních nákladů v takovém případě prodávající uplatňovat nebude.
 
 
 
3. Koupě zboží na objednávku učiněnou mimo internetový obchod prodávajícího:
 
3.1. Osoby oprávněné k nákupu zboží na objednávku mimo internetový obchod prodávajícího:
 
Prodávající umožňuje koupi zboží na objednávku mimo internetový obchod pouze kupujícím, kteří jsou podnikateli.
 
 
3.2. Zveřejnění zboží na internetových stránkách prodávajícího:
 
Zveřejnění zboží na internetových stránkách prodávajícího má informativní povahu, není nabídkou kupujícímu na uzavření kupní smlouvy, a nezakládá prodávajícímu povinnost k uzavření kupní smlouvy na dodávku zveřejněného zboží.
 
 
3.3. Objednání zboží:
 
a) Objednávka:
 
Kupující může objednat zboží:
 
(i) objednávkou vystavenou osobně v prodejně prodávajícího provozované v sídle prodávajícího; dále
(ii) objednávkou doručenou do sídla prodávajícího; dále
(iii) objednávkou odeslanou e-mailem na emailovou adresu: obchod@satos.cz; dále
(iv) objednávkou učiněnou telefonicky na tel. číslo 582 305 810 v prodejně prodávajícího provozované v sídle prodávajícího.
 
b) Náležitosti objednávky:
 
Objednávka bude adresována prodávajícímu a bude obsahovat zpravidla tyto náležitosti:
 
(i) předmět objednávky:
 
zboží označené katalogovým číslem prodávajícího uvedeným na internetových stránkách prodávajícího, a
 
objednané množství zboží;
 
(ii) místo dodání zboží;
 
 
(iii) označení kupujícího:
 
  • podnikatel - právnická osoba:

 
firma, sídlo, IČO, DIČ, zápis právnické osoby ve veřejném rejstříku, osoba jednající za kupujícího (jméno, příjmení, pracovní pozice), kontaktní údaje kupujícího (telefon, email, datová schránka)
 
  • podnikatel - fyzická osoba:

 
jméno a příjmení, IČO, DIČ u plátce DPH, místo podnikání, a také datum narození a bydliště,
případně také osoba jednající za kupujícího (jméno, příjmení, pracovní pozice),
kontaktní údaje kupujícího (telefon, email, datová schránka)
 
c). Po odeslání objednávky prodávajícímu zašle prodávající kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce potvrzení o doručení objednávky. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.
 
d) Objednávka odeslaná kupujícím prodávajícímu je považována prodávajícím za závaznou.
 
e) Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dle volby prodávajícího potvrzením objednávky odeslaným prodávajícím kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v objednávce, a/nebo až dodáním objednaného zboží.
 
 
3.4. Cena zboží a náklady spojené s dodáním zboží do místa plnění:
 
Cena zboží je platná po dobu, po kterou je zobrazována na internetových stránkách prodávajícího, a je bez daně z přidané hodnoty, která se k ceně zboží připočítává.
 
Při koupi zboží v hodnotě do 3.000,- Kč bez DPH se cena zboží uvedená na internetových stránkách prodávajícího zvyšuje o 10 %.
 
Při koupi zboží nikoliv v celém balení se cena zboží uvedená na internetových stránkách prodávajícího vzhledem k nákladům na rozdělání balení zvyšuje o 10 %.
 
Vedle ceny zboží hradí kupující náklady spojené s dodáním zboží do místa plnění (dále také „cena přepravy“), pokud v objednávce není uvedeno jinak.
 
Prodávající zboží zasílá do místa plnění přepravní službou (PPL, GEIS nebo další).
 
Cena přepravy zboží v rámci České republiky se řídí Ceníkem přepravy zboží uvedeným na internetových stránkách prodávajícího na adrese https://www.satos.cz/cenik-dopravy, a je bez daně z přidané hodnoty, která se k ceně přepravy zboží připočítává. Cena přepravy zboží mimo území České republiky je stanovena individuálně dle aktuálního platného ceníku přepravce - dle skutečné hmotnosti a vzdálenosti od místa nakládky (region zóny nakládky je Prostějov).
 
Cena zboží a cena přepravy (společně v tomto článku 3. VOP dále také jen „Cena“) jsou splatné na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím, a to nejpozději k datu splatnosti, které je na daňovém dokladu vystaveno. Pokud není mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak, je splatnost faktury 14 dnů od data vystavení faktury.
 
Kupující je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu (faktuře).
 
Kupující uděluje prodávajícímu souhlas k zasílání daňových dokladů v elektronické podobě elektronickou cestou ve smyslu příslušných ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty .
 
V případě prodlení kupujícího s úhradou Ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
 
 
3.5. Vrácení zboží:
 
Pokud prodávající dodá kupujícímu zboží nevykazující podstatné vady a poté umožní kupujícímu odstoupit od smlouvy a dodané zboží v původním obalu bez známek opotřebení či poškození vrátit, kupující:
 
(i) uvede v odstoupení od smlouvy datum nákupu zboží, číslo smlouvy/faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží;
 
(ii) zboží vrátí prodávajícímu (ne na dobírku) na náklady kupujícího kompletní v původním obalu, vrácené zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození;
 
(iii) uhradí prodávajícímu náklady v paušálně dohodnuté výši rovnající se 10 % z ceny vráceného zboží, nejméně však 500,- Kč bez daně z přidané hodnoty, vzniklé prodejem a dodáním zboží kupujícímu na smlouvu zrušenou odstoupením, a následnou manipulací s vráceným zbožím (dále také v tomto odstavci 3.5. „paušální náklady“)
 
(iv) Pokud kupující vrátí prodávajícímu zboží vykazující známky opotřebení či poškození, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny, za kterou jej kupující od prodávajícího nakoupil (dále také v tomto odstavci 3.5. „smluvní pokuta“); nárok na úhradu paušálních nákladů v takovém případě prodávající uplatňovat nebude.
 
 
4. Zpracování osobních údajů:
 
Informace o tom, jak prodávající zpracovává osobní údaje svých zákazníků, resp. zástupců zákazníků, jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího na adrese https://www.satos.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.
 
 
5. Změny VOP:
 
Tyto VOP jsou k dispozici v sídle prodávajícího a na internetových stránkách prodávajícího na adrese https://www.satos.cz/
 
Prodávající je oprávněn změnit či doplňovat tyto VOP, je však povinen změnu či doplnění oznámit prostřednictvím internetových stránek prodávajícího na adrese https://www.satos.cz zveřejněním nového úplného znění VOP s vyznačením data nabytí jejich účinnosti alespoň 15 dnů předem, a to při zachování možnosti náhledu předchozího znění VOP.
 
Jestliže kupující nové znění VOP do 10 dnů od jejich vyvěšení na internetových stránkách prodávajícího písemně odmítne, nové znění VOP se u něj neuplatní.
 
 
 
6. Závěrečná ustanovení:
 
6.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky, a to i v případě, že právní vztah založený těmito ujednáními obsahuje mezinárodní prvek. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se v souladu s čl. 6 úmluvy nepoužije.
 
6.2. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 
6.3. Obchodní podmínky kupujícího prodávající neakceptuje, a to ani v té části, kterou tyto VOP neupravují.
 
6.4. Tyto VOP jsou účinné od 01.12.2022.
 
6.5. Tyto VOP ke dni jejich účinnosti ruší a nahrazují předcházející obchodní podmínky prodávajícího.
 
 

Velkoobchod zámků, kování, poštovních schránek a dalšího materiálu pro stavební a nábytkářský průmysl a železářství.

Nabízíme kompletní a ucelený sortiment především pro výrobce nábytku, stavební firmy, architekty, realizátory interiérů a velkoobchody železářstvím.

Fakturační údaje

Satos Prostějov a.s.,
Vrahovická 4609
796 01 Prostějov
Česká republika

IČO: 41503589
DIČ: CZ41503589

Člen skupiny CIDEM Holding CIDEM Holding

mapa

SATOS Prostějov a.s. © 2024 Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů | WHISTLEBLOWING

Realizace © 2017 WINTERNET s.r.o.